АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»

Инвестицияляр мен сауда серіктестерін тарту бойынша «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құру» жобасының алғашқы Қазақстан-Қытай бірлескен таныстырылымы

Инвестицияляр мен сауда серіктестерін тарту бойынша «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құру» жобасының алғашқы Қазақстан-Қытай бірлескен таныстырылымы

25 мая 2013 года в г. Алматы (отель «Золотой Дракон») в рамках XI выставки китайских товаров – 2013, а также в преддверии государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» совместно с Комитетом по управлению СЭЗ «Хоргос» СУАР КНР провели Первую совместную казахстанско-китайскую презентацию Проекта «Создание Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» по привлечению инвестиций и торговых партнеров.

Цель совместной презентации заключается в развитии торгово-экономического, научно-технического, культурного сотрудничества Казахстана и Китая на базе создания современной транспортно-логистической, туристской инфраструктуры и объектов культурно-бытового назначения за счет привлечения отечественного и иностранного капиталов, и как следствие повышение жизненного уровня населения прилегающих регионов Казахстана и Китая.

            25 маусым күні 2013 жылы Алматы қаласында («Золотой Дракон» қонақ үйі) XI қытай тауарларының көрмесі шеңберінде және ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары қарсаңында «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы» АҚ және «Қорғас» АЭА Басқару комитеті (ШҰАА ҚХР) инвестицияляр мен сауда серіктестерін тарту бойынша «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құру» жобасының алғашқы Қазақстан-Қытай бірлескен таныстырылымын өткізді.

            Бірлескен таныстырылымның мақсаты отандық және шетелдік капитал тарту есебінен қазіргі заманғы көлік-логистикалық, туристтік инфрақұрылымын және мәдени-тұрмыс объектілерін құру негізінде Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени ынтымақтастықты дамытуы болып келеді. Бұл Қазақстан және Қытай іргелес өңірлері тұрғындарының тұрмыстық жағдайын ұлғайтуына әкеледі.

            Жалпы айтқанда, таныстырылымға 100 жуық компаниялар, сонымен бірге мемлекеттік және шетелдік өкілдері қызығушылық танытты.

            2004 жылы «Қорғас» ШЫХО құру жайындағы шекті келісімі жасалды, 2005 жылы ҚХР-мен «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы қызметін реттеу туралы үкімет аралық келісім жасалды.

            Кейін, 2011 жылы «Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағы құрылды.

            Сонымен, «Қорғас» ШЫХО мен «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА құру және даму нәтижесінде шекара маңы ынтымақтастықты дамытуына және Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің 2007 жылдың 28 ақпанынан Қазақстан халқына жолдауына сәйкес өндірістік қуаттылықтарды құруына әкелетін кластер жасалды. Атап айтқан Президент жолдауында қазақстандық шикізатты өндеу және бұл өніммен, сонымен бірге энерготасымалдаушылармен, отындармен және тағыда сол сияқтылармен Қытайдың баж салынбайтын сауда аймақтарын жетістіруіне мүмкіндік беретін кәсіпорындарды Қытай шекарасында құруы жөн екені айтылды.

            «Қазақстан-2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясында Қазақстан Президенті Батыс Еуропа-Батыс Қытай магистральды дәрізін құрайтын Жаңа Жібек жолының жандануына екпінің жасады. Жетыген-Қорғас жолын салып, біз Қытай мен Азия елдерінің нарықтарына жол ашып, шығыс қақпаны кең аштық.

            Бүгінгі кунге Орталықтың инфрақұрылым объектілерінің құрылысы аяқталып қалды.

            Жақында, 18 сәуірден Халықаралық орталықтың жұмыс істеуінің басталыуна бір жыл өтті, жөне осы уақыт арасында он бес мыңнан астам адам «Қорғас» ШЫХО сапарын өткізді. Бұл саң әлі аз, бірақ бұл деген басы, және жақын кезде бұл саң көп шамамен өседі.

2013-2018 жылдар инвестициялық кезеңі болып белгіленді. Бүгінгі күнге, қазақстандық жағында жобаны жүзеге асыру шеңберінде 87,3 млрд. теңге мөлшерінде жалпы инвестициялық бюджетпен 41 объектілерің құрылысы бойынша 11 инвесторлармен 26 келісім жасалды. Қазіргі уақытта «Senko Lancaster Silk Road Logistics» ЖШС жасап жатқан құрылыстың 3 уақытша сақтау терминалы аяқталу кезеңіне жетті. Құйылған инвестициялар мөлшері 700 млн. астам.

Қытай жағында 22 объектілер бар, оның ішінде 3,9 млрд. доллар инвестициялық көлемімен 14-ті жүзеге асыру кезеңінде. Жыл соңында 5 объектінің құрылысы аяқталады, атап айтқанда: ШЫҰ мемлекет-мүшелерінің этнопаркі,қонақ үйі, сауда орталығы.

«Қорғас» ШЫХО АҚ (ҚР) және «Қорғас» АЭА Басқару комитеті (ШҰАА ҚХР) Қазақстан-Қытай арасындағы шекара маңы ынтымақтастығы екі жақты сауда-экономикалық қатынастардың құрамдас бөлігі ретінде танытып, «Қорғас» ШЫХО дамуын алға бастырады. Өйткені бұның іргетасында көп ғасырлық көршілік, достық және екі ағайынды халықтың өзара көмекшілік дәстүрлері жатыр.

Интерес к презентации проявили в общей сложности около 100 компаний, а также государственные и зарубежные представители.

В 2004 году заключено Рамочное соглашение о создании МЦПС «Хоргос», в 2005 году заключено межправительственные соглашение с КНР  о регулировании деятельности «Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

Позднее, в 2011 году была создана Специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота».

Таким образом, в результате создания и развития МЦПС «Хоргос» и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» образовался кластер, который приведет к развитию приграничного сотрудничества и созданию производственных мощностей, в соответствии  с Посланием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года, где было сказано,  что на границе с Китаем целесообразно создать предприятия, которые могли бы перерабатывать казахстанское сырье и снабжать китайские зоны беспошлинной торговли этой продукцией, а также энергоносителями, топливом и пр.  

В Стратегии «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, Президент Казахстана делает акцент на возрождении Нового Шёлкового пути, создавая магистральный транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай. Построив дорогу Жетыген – Коргас, мы распахнули восточные ворота, проложив путь на рынки Китая и всего Азиатского субконтинента.

На сегодняшний день почти полностью завершается строительство объектов инфраструктуры Центра.

Буквально недавно, 18 апреля прошёл ровно год с начала функционирования Международного центра, и за этот период времени, более пятнадцати тысяч человек посетили МЦПС «Хоргос». Цифра пока небольшая, но это только начало, и в ближайшее время она многократно вырастет.

2013-2018 годы определены как инвестиционный этап. На сегодняшний день, в рамках реализации проекта на казахстанской части заключены 26 договоров с 11-ю инвесторами на строительство 41 объекта с общим инвестиционным бюджетом около 87,3 млрд. тенге. В данный момент на стадии завершения строительства компанией ТОО «Senko Lancaster Silk Road Logistics» 3-х терминалов временного хранения. Объём вложенных инвестиций составляет более 700 млн. тенге.

На китайской части имеются 22 объекта, из которых 14 на стадии реализации с инвестиционным объемом 3,9 млрд. долларов. К концу года завершится строительство 5 объектов, в частности: этнопарка государств-членов ШОС, гостиницы, торгового центра.

АО «МЦПС «Хоргос» (РК) и Комитет по управлению СЭЗ «Хоргос» (СУАР КНР), признавая, что казахстанско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество является важной составной частью двусторонних торгово-экономических связей, будут продвигать развитие МЦПС «Хоргос». Ведь в его фундаменте лежат многовековые традиции добрососедства, дружбы и взаимной помощи двух братских народов.